ورق بازها

ورق بازها سال 85 نوشته شده است چند بار توسط ناشران متفاوت با عنواین متفاوت امکان چاپ بذون سانسور را نگرفت به همین خاطر اولین بار توسط نشر مردمک در انگلیس منتشر شد و پس از آن توسط ناشران دیگر چند بار منتشر شد.این رمان به تازگی توسط انتشارات شمع و مه در حال ترحمه به انگلیسی است و در آینده ترجمه به زبان های دیگری هم در حال انجام است.این کتاب هم سالهاست به طور زیرزمینی در دسترس اشت.

» Read more