چند ایرانی علاف در لندن جین آستین

مهدی فاتحی
میرزا صالح مثل حال و روزِ امروز ما، هم عاشق بیگانگان بود و هم از آنها هراس داشت ولی چشمش به رفتار آنها بود و دوست داشت غربی ها در کمال احترام ایرانیان را هم جزوه میوه ها به حساب بیاورند. با این حال بازگشتش به ایران فواید زیادی داشت که مهمترینش شاید آوردن دستگاه چاپ و انتشار روزنامه “کاغذ اخبار” بود.

» Read more