به خونسردی نوشتن

مهدی فاتحی
درباره رمان به خونسردی نوشته ترومن کاپوتی
درباره کاپوتی حرفهای زیادی زده شده؛ به درست یا غلط. اما مهمترین واژه ای که همراه با او آورده می شود Nonfiction است که در فارسی به غلط ناداستان ترجمه شده و عده ای این غلط را حتی روی مجله خود گذاشته اند. رمان in cold blood که با عنوان به خونسردی یا در کمال خونسردی منتشر شده آغاز این مسئله بود که کاپوتی چه نوع رمان یا رمان نویسی را به جهان ادبیات اضافه کرده است. آیا همان سنت قبل است یا چیزی غیر از رمان به وجود آمده؟ آیا می توان به آن فیکشن گفت یا نافیکشن است ؟ و اساسا فیکشن و نافیکشن چیست؟

» Read more