هاثورن،داستایفسکی و ادبیاتی که انسان را آفرید

مهدی فاتحی
دی اچ لارنس درباره ادبیات قرن نوزده معتقد است “ادبیات روسیه و آمریکا سرآمد آن دوره است و ادبیات اروپایی با فاصله از پی این شکوه و نویسندگان بزرگ آمریکایی و روسی می آید.” البته ادبیات قرن نوزده آمریکا با وجود کسانی مثل هاثورن و ملویل بر جهان ادبی تاثیرزیادی گذاشته است اما واقعا نمی توان از نویسندگانی مثل دیکنز،فلوبر و بالزاک هم به سادگی که لارنس  می گوید گذشت.اما این قضاوت لارنس بی دلیل نیست آنچه که او در ادبیات روسی و آمریکایی می بیند شکوهی است که آنها در ساختن جهان و انسانی جدید داشته اند و مضامین و موضوعاتی است که به آن پرداخته اند و هیچگاه کهنه نمی شود.

» Read more