رئالیسم جادویی با عناصر ایرانی

شاهد راستی
بخشی از روایت و شخصیت ها اغراق امیز و حتی غیرقابل پذیرش است که در واقع در خود سبک رئالیسم جادویی هم نتوانسته یا نخواسته آن را به طور کامل پرورش دهد تا پذیرفتنی گردد و زیاده روی‌هایی دارد که شائبه خرید نگاه غربی ایجاد می کند و جاهایی رمان را رها کرده به ناسزا پرداخته که جای تاسف است

» Read more