دورگه

این کناب دومین رمان از سه گانه مهدی فاتحی است که سال 90 توسط نشر چشمه و مروارید به ارشاد رفت و با اخطار رد شد و سال بعد به طور اینترنتی و خارج از ایران منتشر شد و امروز زیرزمینی منتشر می شود

» Read more