گذشته نمی گذرد

انسان نخستین چگونه وقتی بعد از شکار به غار برمی گشته، بی آنکه حرف های روزانه اش را روایت کند، به زندگی اش ادامه می داده و فردا دوباره انگیزه ای برای شکار و حیات داشته است.این اوج شخصیت پردازی زنانه سابو است.حرف زدن امری ضروری یا حیاتی است برای زنان سابو

» Read more